CEV - J1 : FRIEDRICHSHAFEN 3 - 2 MHSCVB

Album photo : ici.